تمام مطالب دسته بندی: بورس
صکوک چیست ؟

صکوک چیست ؟

صکوک به معنای چک، نوشته بدهکار و سفته و قبض بدهی است و به طور معمول به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می شود. اوراقی که براساس قراردادهای شرعی منتشر می شود و مبتنی بر اقتصاد واقعی هستند و هم جهت و هم سو با اقتصاد واقعی حرکت می کنند و نارسایی اقتصاد غیر واقعی اوراق بهادار را ندارند. نوعی ابزار مالی به پشتوانه ترازنامه و دارایی های فیزیکی است که در دهه های اخیر مورد توجه کشورهای اسلامی قرار گرفته است. به عبارتی صکوک روش تامین مالی مبتنی بر اصول اسلامی است .اوراق مشارکت نیز نوعی صکوک است . اوراق بهادار صکوک نوعی گواهی سرمایه گذاری مشاع و به معنای اوراق بهادار مهر و موم و تایید شده است. […]

فرابورس یا OCT چیست؟

فرابورس یا OCT چیست؟

بازار فرابورس یا OTC، بازاري است که با فعالیت خود میتوانـد بسـیاري از مشـکلات شرکتهاي خارج از بورس در جذب سرمایه، بازارگردانی و نقدشوندگی سهام را برطرف کند. چه شرکتهایی به فرابورس میآیند؟ شرکتهاي سهامی عام علاقه مند به حضور در بازار سرمایه، شرکتهاي اخـراج شـده از بورس، شرکتهایی زیان ده اما با چشمانداز مثبت، شرکتهایی با زیان انباشـته امـا قابـل حل با استانداردها و سختگیريهاي کمتري میتوانند وارد فرابورس شوند. باتوجه به این کـه بـازار فرابـورس از محـدودیتهـاي کمتـري برخـوردار اسـت داراي ریسک بیشتري نسبت بـه بـورس اصـلی بـوده و بـه همـین دلیـل بایـد بیشترسـرمایهگـذاران حرفهاي با تحلیلهاي بیشتري وارد آن شوند. بورس جایی است که شرکتهاي برتر کشور وارد آن میشوند و وضعیت آن دماسنج اقتصاد است اما […]