فرابورس یا OCT چیست؟

فرابورس یا OCT چیست؟

بازار فرابورس یا OTC، بازاري است که با فعالیت خود میتوانـد بسـیاري از مشـکلات شرکتهاي خارج از بورس در جذب سرمایه، بازارگردانی و نقدشوندگی سهام را برطرف کند.

چه شرکتهایی به فرابورس میآیند؟

شرکتهاي سهامی عام علاقه مند به حضور در بازار سرمایه، شرکتهاي اخـراج شـده از بورس، شرکتهایی زیان ده اما با چشمانداز مثبت، شرکتهایی با زیان انباشـته امـا قابـل حل با استانداردها و سختگیريهاي کمتري میتوانند وارد فرابورس شوند.

باتوجه به این کـه بـازار فرابـورس از محـدودیتهـاي کمتـري برخـوردار اسـت داراي ریسک بیشتري نسبت بـه بـورس اصـلی بـوده و بـه همـین دلیـل بایـد بیشترسـرمایهگـذاران حرفهاي با تحلیلهاي بیشتري وارد آن شوند. بورس جایی است که شرکتهاي برتر کشور وارد آن میشوند و وضعیت آن دماسنج اقتصاد است اما در فرابـورس شـرکتهـا آمـادگی حضور در بورس اصلی را پیدا میکنند و درخصوص مواردي چون اطلاعرسـانی آزمـوده میشوند.

بازارهای فرابورس

براي فرابورس سه بازار دارد که در بازار اول شرکتهـاي کوچـک و سـودده حضـور دارند. این بازار نزدیک بـه بـازار دوم بـورس اسـت و شـرکتهـاي کـوچکی کـه پتانسـیل سودآوري دارند به عنوان شرکتهاي بازار اول در این بازار پذیرش میشوند.

در بازار دوم شرکتهاي سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس حضـور دارنـد. ایـن شرکتها ممکن است زیان ده باشند ولی مشمول اصـل ۱۴۱ قـانون تجـارت نبـوده و زیـان انباشته ندارند لذا شـرکتهـایی کـه در حـال فعالیـت هسـتند و انتظـار سـودآوري از آنهـا میرود در بازار دوم پذیرش میشوند که در کنار آن حتماً بایـد بـازارگردان وجـود داشـته باشد.

در بازار سوم فرابورس عرضههاي اولیه، مزایـده دولتـی و فـروش حـق تقـدم صـورت میگیرد بنابراین در این بـازار شـرکتهـا پـذیرش نمـیشـوند بلکـه فقـط یـک بـار معاملـه میشوند.

در فرابورس پذیرش شرکتها مانند بورس است و هیات پذیرش آن نیز ماننـد بـورس تهران عمل میکند اما براي بازار سوم کـه فقـط معـاملات انجـام مـیشـود خـود فرابـورس تصمیم گرفتـه و هیـات پـذیرش وجـود نـدارد.« مکانیسـم بـازار اول و دوم فرابـورس شـبیه مکانیسم بورس اسـت ولـی بـازار آن متفـاوت اسـت. همچنـین بـازار سـوم مـیتوانـد بـازار مناسبتري براي سهام شرکتهاي خاص و شرکتهایی کـه پـذیرش نمـیشـوند، باشـد و شرکتهاي سهامی خاص یا شرکتهایی که قصد دارند پـذیره نویسـی کننـد و از سـهامی خاص به سهامی عام تبدیل شوند، میتوانند در بازار دوم معاملات خود را انجام دهند ولـی شرط پذیرش خاصی ندارند.

سیستم معاملاتی فرابـورس همـان سیسـتم معـاملاتی اسـت کـه در بـورس تهـران مـورد استفاده قرار میگیرد.

مزیتهاي فرابورس

در دنیا این بازارها به عنوان بازار موازي یا بازار کوچک نامیده میشـوند کـه نمونـه آن در بورس مالزي، کره، ژاپن و آمریکا و چند کشور دیگـر مشـاهده مـیشـود زیـرا شـرایط پذیرش بورسها دشـوار بـوده و پـذیرش شـرکت بـه انـدازه سـرمایه، سـودآوري و افشـاي اطلاعات بستگی دارد ولی در فرابورس شرکتهایی که نمـیتواننـد یـا نمـیخواهنـد وارد بورس شوند، میتوانند در این بازار مورد معامله قرار گیرند. در واقع مـیتـوان گفـت بـراي سهام شرکتهایی که در بازار وجود نداشته و بـه دلایـل مختلـف نمـیتواننـد وارد بـورس شوند یک بازار ایجاد میشود. ازجمله این مزیتها میتـوان افـزایش نقدشـوندگی، اعتبـار قیمت سهم، آسان شدن تامین مالی، سادهتر شدن وثیقهگذاري سهام و… نام برد.

شـرکتهـایی کـه در فرابـورس پـذیرش مـیشـوند بـا توجـه بـه انـدازه، ابعـاد و سـابقه سـودآوري، ترکیـب ریسـک و بـازده متفـاوتی بـا بـورس دارنـد و ممکـن اسـت افـراد در فرابورس علاقه مند باشند با توجه به انتظارات خـود از سـودآوري و ریسـک در ایـن بـازار فعالیت کنند بنابراین در فرابورس فضا و فرصـت سـرمایهگـذاري دیگـري وجـود دارد کـه ریسک و بـازده آن بـا بـورس متفـاوت اسـت. براسـاس تئـوري موجـود شـرکتهـایی کـه کوچکتر بوده، شرکتهایی هستند که ریسک بیشتري دارندکه این ترکیب در بـورس و بازارهـاي اول و دوم آن نیـز مشـاهده مـیشـود و دیگـر آنکـه فرابـورس موجـب کـاهش هزینههاي معاملاتی سهام میشود.

نکته:

به عبارت دیگر فرابورس بازاري کارامـد، شـفاف و منصـفانه بـراي صـاحبان سـرمایه و صنایع است که به راحتی میتوان وارد آن شد.

مجله‌جوان

عابد هستم. کارشناس ارشد مهندسی عمران . عاشق برنامه نویسی وب و موبایل. نوشتن همیشه جذاب بوده برام. مخصوصا نوشتن در جهت یادگیری دیگران.

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *